Счетоводство, счетоводно обслужване и счетоводни услугиАбонаментни и еднократни счетоводни услугиАбонаментно, еднократно и допълнително счетоводно обслужванеЦени за счетоводно обслужванеВъпроси за счетоводство, абонаментни и еднократни счетоводни услугиСчетоводни консултации на строителни, медийни и правни предприятияНовини за счетоводство, финанси, данъци и бизнесИнформация за счетоводно обслужване и  абонаментни счетоводни услуги
Новини за счетоводство, финанси, данъци и бизнес
тел/факс: 02/ 981 7066
БългарскиБългарски

Счетоводни новини

Нашият екип от специалисти по счетоводство и финаси, прависти с удоволствие ви представят най-новите промени в нормативната база у нас.

 

Надяваме се да ви бъдем от полза!12 Май, 2012

ХАРКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДДС ПРИ ПРЕПРОДАЖБА НА СТОКИ »

На всеки етап от производството и/или търговията на стоки, с ДДС се облага само създадената добавена стойност.

На изхода на тази икономическа верига, общото данъчно задължение по ДДС се изчислява върху продажната цена. ДДС се понася от крайния потребител или от лице което не е регистрирано по ЗДДС.

Данъкът се основава на принципа на приспадането, според който всяко регистрирано данъчно задължено лице изчислява данъка върху цената на продадените стоки или услуги и приспада ДДС, включен в стойността на съставните елементи на цената. Включва се еднократно в крайната цена на стоката или услугата, като облагането само на добавената стойност се постига чрез механизма на приспадане на данъчен кредит от всеки получател в поредицата от доставки по пътя на реализацията на стоката или услугата

28 Април, 2012

Всеки десети подава декларация по интернет »

410 000 декларации са приети в цялата страна до края на 26 април 2012 г. От тях 41 000 са изпратени по интернет, подписани с електронен подпис, а чрез пощата с обратна разписка са пристигнали 33 000 формуляра. Също така всеки пети от клиентите на НАП е предпочел да не се среща със данъчните и е използвал алтернативен начин, за да подаде своя формуляр. Това показва статистиката за приетите декларации за облагане на доходите в края на данъчната кампания през тази година.

Срокът за подаване на годишните формуляри изтича на 2 май, а в последните два дни от НАП очакват още около 40 000 декларации. В последния ден офисите на НАП ще работят докато има чакащи в салоните за обслужване.

От приходната агенция предупреждават гражданите, че ако са решили да подават декларацията си в офис на НАП в последния ден - 2 май, може да им се наложи да чакат на опашки. За това от НАП съветват клиентите си да използват всички възможни начини за подаване на своите документи.

Формулярите си клиентите на агенцията могат да подадат по пощата с обратна разписка; срещу входящ номер в определени пощенски станции; по интернет, подписани с електронен подпис; както и на място в офиса на агенцията по постоянен адрес.

Консултации за попълването, декларирането и внасянето на данъци, гражданите могат да получат по телефона на информационния център 0700 18 700, на цената на един разговор от цялата страна. Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, банковите сметки и кодовете за вид плащане, е публикувана на интернет страницата на НАП.

29 Февруари, 2012

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин »

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март и касаят попълването на текстовите полета в Справките декларации и дневниците по ЗДДС.

Справки-декларации и дневници по ЗДДС, които ще се подават до 31.03.2012 г. могат да бъдат изпратени и по стария начин – без посочения по-горе контрол на символите в текстовите полета.

Подадените справки-декларации и дневници по ЗДДС след 31.03.2012 г. следва да се подават по новия начин, като информационната система на НАП ще отказва приемането на декларации и дневници, в които има попълнени текстови полета със символи, извън посочените по-горе.

До края на март приходната агенция ще пусне на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи под Windows, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

27 Февруари, 2012

Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните »

Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат над двукратния размер на дневните пари при командировка, определен в нормативен акт. Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които влизат в сила от 1 март тази година. Досега върху дневните пари при командировка вноски за ДОО не се дължаха.

Така например, ако става въпрос за служебно пътуване в рамките на страната, осигурителни вноски ще се дължат върху сумата над 40 лв. на ден. Това е така, защото размерът, който е определен за дневни пари в Наредбата за командировките в страната, е 20 лв.

Други промени в наредбата предвиждат изрично, че при определяне на годишния осигурителен доход на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.”

18 Януари, 2012

Намаляваме данъците наполовина с дарение за лечение на деца »

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, Центъра „Фонд за лечение на деца” и/или Центъра „Фонд за трансплантации”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, тоест в полза на културни институции и организации. С парите, платени за култура може да се намали с до 15 % данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа.

6 Октомври, 2011

Лихвен калкулатор изчислява колко дължим на НАП »

Лихвен калкулатор е най-новата електронна услуга на НАП, която дава възможност на клиентите й да изчислят дължимите лихви по забавените данъци и осигуровки към бюджета.

С помощта на лихвения калкулатор клиентите на НАП могат да изчислят колко трябва да внесат в бюджета, ако са забавили плащанията по осигурителните или данъчни задължения към бюджета. Това което трябва да посочат е периодът на закъснението и вида на плащането към хазната – осигурителна вноска за пенсия или здраве, данък или друго плащане към бюджета.

Калкулаторът е част от Портала за електронни услуги на агенцията, в който има достъп до абсолютно всички е-услуги, които предлага администрацията.

Над 40 милиона декларации постъпват по електронен път годишно в НАП. Според изчисленията на приходната агенция това означава, че срещу минимална инвестиция в електронен подпис за под 50 лв., гражданите и фирмите спестяват поне 330 млн. лв. на година от това, че не губят времето на своите служители в път и опашки.

За осемте месеца на 2011 г. в приходната агенция по електронен път са постъпили 28,5 млн. декларации, като това е с над 2 милиона повече от същия период на миналата година. Най-голям интерес от фирмите има към услугата за подаване на месечните справки декларации по интернет. Данните на НАП сочат, че ДДС документи по електронен път изпращат над 80% от регистрираните по ДДС търговци.

Сериозен е и интересът при подаване на осигурителните декларации образец 1, 3 и 6, като средномесечно по електронен път в агенцията идват по над 3 милиона такива документи. Над 2 милиона уведомления за сключване или прекратяване на трудови договори са подадени чрез интернет от началото на годината до края на август 2011 г.

Трайно расте и броят на гражданите и фирмите, които подават данъчните си декларации по Интернет. Статистиката на НАП сочи, че през тази година формулярите си за облагане на доходите по електронен път са изпратили 48 417 физически лица, като това е с 42% повече от 2010 г. Тази година по електронен път декларации за облагане с корпоративни данъци са подали 140 153 фирми, като това е 30% повече от 2010 г.

НАП предоставя на своите клиенти над 25 услуги за подаване на документи и плащане на данъци и осигурителни вноски чрез Интернет.

15 Септември, 2011

НАП и НОИ ще работят върху опростяване на осигурителните декларации »

Националната агенция за приходите (НАП) и Националният осигурителен институт (НОИ) ще работят върху опростяването на осигурителните декларации, значително съкращаване на броя на банковите сметки и кодовете за вид плащане на осигурителни вноски. За това се разбраха на първата си съвместна среща управителят на НОИ Бисер Петков и изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов вчера. Ръководителите на двете институции се обединиха също около задълбочаване на сътрудничеството между агенцията и осигурителния институт.

НАП и НОИ ще продължат да подобряват обслужването на клиентите си чрез опростяване на процедурите по деклариране и плащане на осигурителни вноски, се разбраха още представителите на агенцията и осигурителния институт. На срещата Стефанов и Петков се договориха да се анализира възможността за обвързване при подаването на двете осигурителни декларации – образец 1 и образец 6. Това на практика ще минимизира риска от осигурителни измами и ще облекчи коректния бизнес при декларирането на осигурителни данни пред НАП.

По време на разговора беше обсъден и новият механизъм за планиране на приходите от осигурителни вноски, който включва задължително съгласуване на плана с експертите от НАП. Двамата ръководители постигнаха съгласие, че така ще се осигури по-реално планиране на приходите от осигурителни вноски.

В края на срещата управителят на НОИ и изпълнителният директор на НАП взеха решение мениджърските екипи на двете институции да се срещат регулярно. По думите на двамата ръководители това ще гарантира непрекъснатия обмен на информация и по-бързото решаване на въпроси от обща компетентност.

21 Юли, 2011

За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП »

Всеки търговец, който не издаде касова бележка ще бъде задължен да свърже с НАП касовия си апарат в десет дневен срок от установяване на нарушението. Това предвижда проектът на Наредба за изменение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите.

Предсрочно с данъчните ще трябва да се свържат и всички фискални устройства на търговски обекти, при които инспекторите на НАП констатират нарушение на реда и начина на регистриране, въвеждане или извеждане от експлоатация на касовия апарат. Според предвижданите промени, е-връзка с приходната агенция ще трябва да се осъществи до десет дни след съставяне на акта за нарушение на съответния търговски обект.

Крайният срок за свързването на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012 г. Изключение правят единствено фискалните устройства на аптеките и търговците на зърно, регистрирани по ДДС. Според последните промени в Наредба Н-18 търговците на дребно с лекарствени средства трябва да осигурят дистанционна връзка на фискалните си устройства с приходната агенция до края на август, а търговците на зърно - до края на ноември 2011 г.

Междувременно стана ясно, че за да бъдат спазени законовите изисквания оттук до края на март 2012 г. НАП трябва да свързва по 330 касови апарата в час. Затова от приходната агенция призовават своите клиенти да не изчакват. Колкото повече приближават крайните срокове, толкова повече се удължава и времето, за което технологично ще става връзката с агенцията.

Освен това вече всеки търговец може да провери дали неговото фискално устройство подлежи на доработка, за да отговори на изискванията на наредбата за отчитане на продажбите с фискални устройства, или ще му се наложи да си купи ново. Това може да стане чрез софтуер, който е публикуван на www.nap.bg, в рубриката „Свържете касовите си апарати с НАП”.

В рубриката търговците могат да намерят още полезна информация за реда, сроковете и начините за осигуряването на е-връзка с НАП. В секцията е публикувана и брошура с отговори на основните въпроси, свързани с осигуряването на електронната връзка, както и списък с номерата и моделите на новите и използваните в момента фискални устройства, които могат да бъдат модифицирани и приведени в съответствие с новите изисквания на наредбата.

26 000 касови устройства вече имат дистанционна връзка с информационната система на НАП. До този момент е-връзка с НАП са осигурили и 700 аптеки и дрогерии. От приходното ведомство съветват всички собственици на обекти за търговия на дребно за продажба на лекарствени средства да не изчакват крайния срок.

Допълнителна информация за това кой модел касов апарат може да се доработи и в кои случаи се налага закупуването на ново устройство може да се намери на www.nap.bg или на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

11 Март, 2011

Софтуер посочва рисковите фирми »

НАП започва изграждането на ново софтуерно приложение „Информационна система „Контрол”. Проектът е на обща стойност 2 973 716,87 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Новият софтуер ще позволи на администрацията да извършва периодично автоматична оценка на всички задължени лица. На базата на предварително зададени критерии, софтуерът ще може да отсява тези дружества и физически лица, които е най-вероятно да укрият доходи или да не спазват данъчното и осигурително законодателство. По този начин ще се подобри процесът по подбор на фирми за ревизии и проверки, като усилията на администрацията ще се насочат приоритетно към некоректните към бюджета лица. В замяна за коректните - ще се намали административната тежест и ще се ускори възстановяването на надвнесени данъци и осигурителни вноски.

Новият модул „Контрол” ще автоматизира процесите по селекция и възлагане на ревизии и проверки. По този начин ще се намали до минимум действието на човешкия фактор, като това се очаква да ограничи корупционния натиск върху клиентите на администрацията.

Целта на проекта за изграждането на софтуерно приложение „Информационна система „Контрол” е да се подобри контролно-ревизионната дейност на НАП, да се повиши събираемостта на данъчните и осигурителни задължения, както и да се подобри удовлетвореността на клиентите от дейността на приходната администрация.

С реализирането на проекта се предвижда и по-пълното използване на електронната комуникация с клиентите на администрацията, както и въвеждането на връчване и получаване на документи по електронен път в хода на контролните производства. Това ще облекчи и намали разходите на клиентите на НАП при контакта им с администрацията

25 Февруари, 2011

До 1000 лв. спестяват фирмите при деклариране по Интернет »

Малко повече от месец остават до изтичането на крайния срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци. До 31 март формулярите трябва да бъдат подадени в НАП, а дължимият данък да бъде платен. Всички фирми, които изпратят формуляра по Интернет, подписан с електронен подпис и внесат корпоративния данък до тази дата, получават отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

Заедно с декларацията фирмите представят в НАП и годишния си отчет за дейността (статистическия отчет).

Декларация подават всички търговски дружества, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2010 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година подават специална декларация – образец 1010а. Тези лица не подават годишен отчет за дейността.

До 17 февруари 2011 г. декларациите си за облагане с корпоративен данък са подали 31 000 фирми. От тях по електронен път документите са изпратили 16 000 компании, което представлява 52% от всички декларации.

Декларацията за облагане с корпоративни данъци се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите на „Български пощи” издават входящ номер.

Най-лесният и достъпен начин за плащането на всички данъци и осигурителни вноски е по Интернет. Плащането на данъци по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системите ePay или eBg и в Интернет-страницата на приходната администрация.

24 Февруари, 2011

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ »

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.

Глава първа.

ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ

Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната.

Чл. 2. Законът не се прилага при: 1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки; 2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия; 3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие; 4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка; 5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети; 6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Глава втора.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.; 2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Чл. 4. (1) Обслужването от банките в страната на операциите на бюджетните предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки. (2) Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания по ал. 1 и свързаното с тях обслужване и сетълмент се извършват от лицензирания от Българската народна банка оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната въз основа на сключен договор с Министерството на финансите. (3) Редът и начинът за преминаване на бюджетните предприятия към събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания и обслужване по реда на ал. 1 и 2 се определят с указания на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка. (4) Министърът на финансите определя сроковете за поетапното преминаване на бюджетните предприятия към събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания и обслужване по реда на ал. 1 и 2. (5) Дължимите от страна на Министерството на финансите суми по договорите по ал. 1 и 2 са за сметка на централния бюджет. (6) За картовите плащания към бюджетни предприятия по ал. 1 физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси.

Глава трета.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция - 100 на сто от размера на направеното плащане.

Чл. 6. (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощени от него длъжностни лица. (2) Съставянето, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби § 1. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение. Преходни и Заключителни разпоредби § 2. Този закон се прилага и за плащания по чл. 3, незавършени към деня на влизането му в сила. § 3. За 2011 г. Министерството на финансите може да договаря клаузите и цените по чл. 4, ал. 1 в рамките на договорите по § 22, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. § 4. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г. и бр. 24 от 2009 г.) в чл. 2, ал. 1 думите "в този закон" се заменят със "със закон". § 5. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г. и бр. 88 и 101 от 2010 г.) в чл. 3 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 т. 21 и 24 се отменят. 2. Алинея 7 се отменя.

14 Януари, 2011

ДРАСТИЧНИ САНКЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ »

Социалното министерство предвижда внушителна санкция – три години затвор и глоба от 1000 лв. за всеки шеф, който не осигурява редовно служителите си ако това предложение влезе в сила в Наказателния кодекс

Ако не са внесени осигуровки за служителите и задължението е между 3 000 и 10 000 лева – предвиждат се от 1 до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв.

Ако не са внесени осигуровки над 10 000 лв. – наказанието ще е между 2 и 10 г. затвор, а глобата ще бъде между 5000 и 20 000 лв.

На санкция ще подлежат не само управителите на некоректните фирми, но и счетоводителите

3 Януари, 2011

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2010 г. изтича на 2 май »

Тази година срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2010 г. изтича на 2 май 2011 г.

Това е така, тъй като 30 април е събота, а според правилото, когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия работен ден след това. По тази причина до 2 май трябва да се внесе и дължимият данък за довнасяне по декларациите за доходите.

Списък на кодовете за видове плащане, образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, са публикувани на сайта на НАП - http://www.nap.bg/.

Най-лесният и достъпен начин за плащането на данъка е по интернет. 5% отстъпка могат да ползват гражданите, които подадат своята декларация и платят дължимото към бюджета до 10 февруари 2011 г. Отстъпка от 5% имат и тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис. Ползва се само една от двете отстъпки.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани на www.nap.bg във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно.

22 Декември, 2010

Годишна отчетност за 2010 година »

Формуляри за годишни отчети

Всички формуляри на годишните дакларации според дейността мижете да изтеглите тук
16 Декември, 2010

Удостоверение за местно лице /съгласно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане/ »

Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава с оглед прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).

Необходими документи:

За юридически лица: посочване на ЕИК, когато лицето е пререгистрирано в Агенция по вписванията. В останалите случаи – копие на Актуално състояние.

За физически лица: декларация за периодите на пребиваване в България и чужбина. За българските граждани – посочване на ЕГН, а за чуждестранните граждани – копие от документ за самоличност. За улеснение, при подаване на Искането може да бъде представен и попълнен формуляр на Удостоверението за местно лице, като бъдат спазени посочените по-долу изисквания:

Указания за попълване

Име – попълва се наименованието на юридическото лице или трите имена на физическото лице, за което ще бъде издадено удостоверението. Адрес – попълва се седалището и адреса на управление на юридическото лице или постоянния адрес от документите за самоличност на физическото лице. В случаите на пребиваващ в България чуждестранен гражданин, който няма постоянен адрес в страната, се попълва адреса, на който е регистриран. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ – попълва се единния идентификационен код на юридическото лице или единния граждански номер/личен номер на чужденец за физическото лице. Държава, за която се отнася удостоверението – попълва се името на държавата, пред която трябва да послужи удостоверението. Името на държавата се попълва и в заглавната част на документа, където е посочена СИДДО между България и съответната държава. Година – попълва се годината/те, за която се отнася удостоверението. Всички данни трябва да бъдат попълнени в съответните полета на български и английски език, четливо с печатни букви или на компютър. При попълване на името и адреса на английски език задължително трябва да бъдат спазвани правилата за транслитерация. Изписването на името на английски език трябва да съответства на заявеното пред Агенция по вписванията изписване на чужд език за юридическите лица и на изписването в официалните документи за самоличност за физическите лица. Корекции по формуляра и попълване на други езици не се допускат. Не трябва да бъде променяно форматирането на документа, като той трябва да остане на една страница. При неправилно попълване на формуляра, той може да бъде върнат на лицето за корекция.

Удостоверението се подава попълнено в 2 екземпляра. В случай, че е необходимо повече от едно удостоверение, се подават съответния брой копия.

Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен от постъпване на искането.

Искането за издаване на Удостоверение за местно лице се подава в деловодството на ЦУ на НАП – лично, чрез упълномощено лице или по пощата на адрес: Централно управление на НАП, дирекция „СИДДО”, бул. „Княз Дондуков” № 52, гр. София, п.к. 1000. Искането може да е свободен текст, като в него трябва да бъде посочена държавата, пред която ще послужи удостоверението и годината, за която ще се отнася. Желателно е да бъде посочен и телефон за обратна връзка.

При необходимост от допълнителни разяснения, може да се обърнете към служител на Дирекция СИДДО.

5 Ноември, 2010

Актуализирана е Наредба № Н-8 за реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица... »

Актуализирана е Наредба № Н-8 за реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица... Наредба № Н-8
20 Септември, 2010

Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС »

Удължава се срокът, в който българските фирми, които имат право да си възстановяват ДДС от страни от ЕС, могат да подадат исканията си по електронен път в НАП. Родните дружества могат да поискат да им се възстанови платеното в ЕС през миналата година ДДС до 31 март 2011 г., а не до 30 септември 2010 г., както беше досега.

Според писмо от Европейската комисия, промяната в европейската директива ще влезе с обратна сила от 1 октомври, като аналогични промени ще бъдат направени и в българската Наредба № Н-9 за възстановяването на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността.

8 Септември, 2010

На вниманието на Интрастат-операторите »

НАП уведомява своите клиенти, че при появил се проблем с достъпа до информационна система „Интрастат” е необходимо да се направят отново настройките, описани в указанието, публикувано в рубрика „Интрастат” (Настройки за достъп до ИС „Интрастат” за клиенти).

Такава настройка се прави и от операторите, работещи с Windows Vista Въпроси за системата „Интрастат” можете да изпращате на електронен адрес: infocenter@nra.bg.

5 Август, 2010

Увеличен е коефициентът за определяне на месечните авансови вноски по ЗКПО »

От 1 август 2010 г. коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане става 1,1. Това гласят последните промени в Закона за държавния бюджет за 2010 г., обнародвани на 23 юли 2010 г. в Държавен вестник. Досега коефициентът за определяне на авансовите вноски за корпоративния данък беше 1,0. Новият коефициент ще служи за определяне на месечните авансови вноски по корпоративния данък от август месец до края на 2010 г.

От НАП напомнят, че ако представителите на дружествата са подали декларация за намаляване на авансовите вноски, самата промяна в коефициента не води до задължение за подаване на нова декларация, с която да коригират декларираната преди това информация.

източник на новината НАП
28 Юли, 2010

Драстични санкции за неплатени осигуровки »

Правителството предвижда промени в наказателния кодекс през месец септември, свързани с криминализирането на неплащането на осигурителните вноски от работодателите. На санкциониране ще полежат освен управителите на дружествата и счетоводителите.

Ако фирмите не са внесли осигуровките за служителите си и задължението е между 3 000 и 10 000 лева – предвиждат се от 1 до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв.

Ако не са внесени осигуровки над 10 000 лв. – наказанието ще е между 2 и 10 г. затвор, а глобата ще бъде между 5000 и 20 000 лв.

Дали тези драстични санкции ще бъдат приети точно в такъв размер все още не е ясно, но това ще принуди работодателите да затегнат контрола по отношение на коректното и навременно внасяне на осигуровки за своите служители.

27 Юли, 2010

До 2012г. няма да има промяна в данъци и пенсии »

Данъците и пенсиите няма да се променят до 2012 г.

Бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г., приета днес от правителството не предвижда промени за данъци и пенсии.

През следващия тригодишен период се предвижда запазване на политиката в областта на данъчното облагане, съобщи пресцентъра на Министерския съвет след днешното заседание на кабинета..

До 2012 г. се запазва и номиналният размер на средствата за пенсии, достигнат през предходната година..

Размерът на разходите спрямо БВП се запазва под прага от 40%.

21 Май, 2010

Публикуване на годишен финансов отчет за 2009г. »

Уважаеми партньори, Корект Плюс ООД изгради специално приложение, в което можете да публикувате годишния си финансов отчет според изискванията на Закона за счетоводството. Срокът е до 30 Юни 2010г. Публикуваните отчети се категоризират по име на фирмата в азбучен ред. Отчетите са достъпни 24/7 до 5г. от датата на публикуването им. Цената за публикуването е 40 лв.

За да публикувате Вашите отчети моля свържете се с нас по телефон или e-mail.

Счетоводна къща Корект Плюс
17 Май, 2010

ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ СЕ ПОДАВА ДО 30.06.2010Г. »

Обнародвана е Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.

Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година.

За 2010 година срокът за подаване на Декларацията е удължен до 30 юни 2010 г.

Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата по чл. 2 уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в срока по ал. 1.

През 2010 година всички задължени лица подават Декларация по чл. 15 ал. 1 от ЗЗБУТ. Уведомления за неподаване на годишна декларация поради непроменени обстоятелства за деклариране ще се подават през 2011 г.

Подаването на тази декларация е свързана с обстоятелството, че посочените по-горе лица са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

Декларацията е публикувана на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за ползване от декларатора, в рубриката „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”.

Санкцията за неподаване на декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв. (ако не подлежи на по-тежко наказание), а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.

Източник: Главна инспекция по труда
13 Май, 2010

Промоционално намаление на цените за нови клиенти »

През месец Май тече промоция за нови клиенти на счетоводна къща Корект Плюс.

За дружества, регистрирани по ДДС 10% намаление на месечната такса за счетоводни услуги.

За дружества, нерегистрирани по ДДС 5% намаление на месечната такса.

Цените са валидни при сключване на едногодишен договор.

Обадете се сега!

тел. 02/ 981 7066
11 Май, 2010

Синдикатите предлагат увеличение на минималната заплата до 290 лева »

От КНСБ предлагат от първи юли минималната работна заплата да се повиши на 290 лева. Според изчисления на синдикалистите мярката ще повиши с 40 лева разполагаемите доходи на работещите и ще донесе около 10 млн. лв. допълнителен приход на бюджета от осигуровки.

Ако предложението на синдикатите се приеме и минималната работна заплата стане 290 лв., работодателите ще бъдат натоварени с допълнителни 50 лв. за месечното възнаграждение на работника и с 8,60 лв. за осигуровки. Сметките на КНСБ показват, че до края на 2010 година разходите за всеки работник на минимална заплата ще нараснат с около 352 лв., а общата тежест за всички работещи на минимална заплата ще нарасне с близо 57 млн. лева.

Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров се аргументира, че при досегашните нива на минималната работна заплата от 240 лева работникът получава 190 лева или с 21 лева по-малко от официалния праг на бедността. Ако увеличението от 290 лв. стане в сила, чистият доход ще стане 229 лв. От КНСБ предлагат въвеждането на система, която да обвърже увеличаване на минималната работна заплата с нарастването на прага на бедността и на средната работна заплата за страната. По този начин минималното възнаграждение трябва да бъде с 15 % по-високо от прага на бедността и да достига 60% от средната работна заплата. Синдикатите предлагат още два варианта за нарастване на минималната работна заплата от 1 юли със стойности от 270 лв. и от 310 лв.

По думите на Димитров до края на месец май трябва да се постигне споразумение за размера на увеличението, а до средата на юни – да има и политическо решение.
10 Май, 2010

Застраховка срещу данъци »

Швейцарските власти се сблъскват с нова схема, позволяваща данъчно облагане. За сметка на недекларирани и съответно необложени приходи се купуват застрахователни полици, които позволяват на владелците им дори да получат легален приход.

Затова властите в страната обмислят поредни регулиращи норми, които да възпрепятстват разрастването на подобна практика. Управлението за контрол върху финансовите пазари в страната (FINMA) активизира работата си в борбата срещу новите методи за избягване на плащането на данъци. Както съобщи агенция „Блумбърг“, позовавайки се на пресаташето на агенцията Ален Бизел властите са започнали проверка на възможните случаи на превод на недекларирани средства от чужбина с които са купувани животозастрахователни полици, издавани от швейцарски застрахователи.

За първи път за подобни машинации съобщи заместникът шефът на FINMA Урс Цулауф още през март. Сигналната лампа светна, когато местните застрахователи отчетоха финансовите си резултати за миналата година. Например Swiss Life Holding съобщи, че за 2009 година рязко са се повишили продажбите на застраховки „живот“ за състоятелни чужди клиенти. Само от граждани на Германия и няколко други държави през миналата година са били закупени такива полици за 5,3 млрд. франка (3,7 млрд. евро).

Тези полици дават възможност на притежателите им да фиксират годишна печалба, сравнима с приходите от обикновени депозити в западните банки (около 3% на година). Работата се състои в това, че при придобиване на анюитетни полици „живот“ застрахователят изплаща не само обезщетение при настъпването на застрахователен случай, но и определена сума в течение на фиксиран период от време.

Счетоводна къща Корект Плюс

По-късно в пенсия, но за повече пари »

Няма да се вдига възрастта за пенсия. Няма да има и изравняване на годините за пенсиониране на мъжете и жените - на 63 г. Вместо това предлагаме да се увеличи стажът за пенсия. От юли догодина за жените той да е 37 г., вместо 34 г. сега, а за мъжете - 40 г., вместо 37 г. сега. Това обяви социалният министър Тотю Младенов в сряда, заедно с още мерки за пенсионна реформа, без да каже, че всъщност става дума за скрито увеличение на възрастта. Стажът за пенсия ще расте, колкото и да го мъдруват социалните партньори. Колкото и аргументи против да излагат, фактите са “железни”. Хората над 75 г., които сега получават пенсии, са над 620 хил. души, или 28% от всички пенсионери.

По данни на статистиката средната продължителност на живота у нас расте и вече е 73,4 г. при 73 г. в края на 2008 г. (прогнозите са, че този процес ще продължава). Любители на черния хумор се шегуват, че държавата ще види доста зор, докато се отърве от соцпоколението, защото било здраво и щяло да живее дълго, т. е. да получава пенсия повече време, отколкото е работило за нея. Статистиката, на която шегите не са присъщи, твърди, че до края на 2035 г. населението на страната ни ще намалее с 1 млн. души. Процентът на хората в нетрудоспособна възраст спрямо останалите ще е 25 на сто при 17,5% сега. И ако в момента на 100 души в активна възраст се падат 25 души над 65 г., тогава съотношението ще е 100:40. Малко известен е и един друг показател, който служи на пенсионните фондове да правят разчетите колко години ще изплащат пенсиите. Според него жените, които сега се пенсионират на 60 г., ще ползват, т. е. ще консумират пенсията си средно 20,28 г., а мъжете на 63 г. ще я получават още 14,3 г.

Увеличението на стажа ще стабилизира пенсионната система и ще увеличи парите на възрастните, тъй като за пенсии ще се внасят по-дълго време осигуровки, твърдят авторите на предложението.

Приеме ли се стажът за пенсия да бъде повишен с 3 г., изникват куп въпросителни. Ще може ли например работодател да уволни поради пенсиониране служител, който е навършил години за пенсия (за мъжете 63 г. и за жените 60 г.) , ако не му стига примерно месец трудов стаж по новия ред (37 г. стаж за жените и 40 г. за мъжете). Според юристи законът е категоричен: ако не бъдат изпълнени всички условия за придобиване право на пенсия, служителят не може да бъде уволнен по тази причина. Иначе, ако работодателят поиска, може да го освободи на десетки други основания: съкращаване на щата, намаляване обема на работа, дисциплинарно уволнение и т. н. Но шефът не може да принуди работника да си купи трудов стаж или да се пенсионира с намалена пенсия.

Таванът ще ни мъчи още - до 2012 г.

Таванът на пенсиите, който сега е 700 лв., вероятно ще ни мъчи до края на 2011 г. Вече е прието той да падне от 1 януари 2012 г., но дали ще остане така, зависи от законодателите. Сега максималната пенсия, или т. нар. таван, се определя като 35% от максималния осигурителен доход за предходната година, който е 2000 лева. Хората, на които им е изчислена пенсия, по-висока от 700 лв., просто вземат 700 лв. и толкоз. Става дума за около 50 хиляди души с намален по този начин размер на парите. Отпадането на тавана трябваше да се случи в началото на т. г., но поради кризата беше отложено за по-добри времена. Преди дни КТ “Подкрепа” заяви, че ще настоява максималният доход за осигуряване да се повиши на 4200 лв., т. е. да е 10 пъти по-висок от минималния доход за самоосигуряващите се, който от т. г. е 420 лв. Преговорите в тристранката предстоят.

Иван НЕЙКОВ, бивш социален министър: Драстичният избор - възраст 67 г. Колкото повече нараства продължителността за ползване на пенсията, толкова да растат годините, през които тя ще се заработва. Такива са препоръките на ЕС сега, но се очаква нова директива, която ще наложи общи правила за пенсионнитесистеми в страните членки. Засега изравняването на възрастта у нас се счита за драстична мярка и затова започваме с “мекия” вариант - вдигане на стажа с 3 г. Приемливо е, но едва ли ще реши въпроса, тъй като в търсене на “меки” варианти закъсняхме с цели 10 г.

Неофициалните разчети, за които никой не смее да говори на висок глас, показват, че най-добър ефект ще се постигне, ако бъде вдигната възрастта за пенсия на 67 г. Знам, че това звучи драматично, но ще ни гарантира високи пенсии и финансово стабилна осигурителна система. Преди да се случи обаче, неизбежната мярка ще е възрастта да се вдигне до 65 г., като първо се изравнят годините за пенсия на двата пола. Ако се приеме тази схема, бюджетът на държавното обществено осигуряване още 15 г. ще е на червено, но поне след това има надежди нещата да тръгнат към по-добро. Мисля, че както и да си заравяме главата в пясъка, щем - не щем, ще стигнем до драстичния вариант, за който говоря, но преди това ще се гърчим още известно време, както е прието у нас. Всякакви мераци да сложим пенсионната система само на капиталов принцип и сегашният й солидарен стълб да се издържа само от данъци, е добре да бъдат забравени. Разчетите показват, че преминаването от единия към другия модел ще струва около 100 млрд. лв. до края на прехода. Ако някой може да каже откъде да ги вземем, нека да си сменя системата.

Да си купиш стаж излиза по-скъпо Ако човек изпълни преди 1 юли 2011 г. изискваните условия за пенсиониране (60 г. възраст и 34 г. стаж за жените и 63 г. и 37 г. за мъжете), може да излезе в т. нар. заслужен отдих. Или казано на езика на закона, придобива право на пенсия. Но влязат ли след 1 юли новите правила (същата минимална възраст, но стаж за жените 37 г., а за мъжете 40 г.), той ще трябва да продължи да работи, ако нещо не му достига. Мъж на 63 години например, но с 38 г. стаж, ще трябва да доработва още 2 г. Ако има 38 г. стаж, но е на 62 г., няма да е достатъчно да работи още една (до навършване на минималната изисквана възраст - 63 г.), а и още 1 г. след това, докато изпълни условието за 40 г. стаж. Щом е на 63 г. и се е трудил 37 г., ще продължи още 3 г. - до 40 години стаж. Според експерти от консултативния съвет по пенсионната реформа тези задачи не са неизпълними, защото и сега мъжете остават да работят средно 38,5 г., а жените - 35,8 г. Така че още малко отгоре едва ли ще ги затрудни. Но това е така за тези, които са здрави и имат желание и сили да работят. За другите, вариантите да излязат в пенсия са два: или да се пенсионират веднага, но с 2,4% по-малко пари за всяка недостигаща година стаж, или да си купят стаж. Социалният кодекс позволява хората да си купуват като осигурителен стаж годините, през които са завършили висше или полувисше образование. “Цената” на 1 месец стаж е 67,20 лв. Тя е равна на 16% от минималния доход за самоосигуряващите се, който е 420 лв. За три години сумата е 2419,20 лева. Ако човек реши да се пенсионира с намалена пенсия, ситуацията е по-различна. При положение че пенсията му ще е 300 лв. на месец, годишно ще му удържат 2,4% от нея, или 86,40 лв. (7,20 лв. на месец). За три години това прави 259,20 лева. Ако пенсията е максималната за момента - 700 лв., той ще взема месечно с 16,80 лв. по-малко, или 201,60 лв. годишно. За три години губи 604,80 лева. Така се оказва, че е по-изгодно човек да се пенсионира с по-ниска пенсия, отколкото да си купи липсващия стаж. Малко по на сметка са тези, които са го напазарували преди години, когато беше по-евтин. От консултативния съвет предлагат занапред висшето образование да се признава за стаж безплатно, т. е. да не се налага да го купуваме, както е сега. Идеята е, щом ще расте стажът за пенсиониране, да се увеличат и признатите за стаж периоди от живота на човека. Сега такива са майчинството, казармата, болничните, платеният отпуск и т. н. Бъде ли одобрена подобна поправка обаче, тя ще важи от момента на приемането й, а не със задна дата, т. е. нямате шанс, ако преди време сте си купили стаж “за резерв”, от НОИ да ви върнат парите. Ако “напазаруваните” години ви идват в повече от изискваните, те ще послужат при определяне размера на бъдещата ви пенсия. Принципът е колкото повече стаж, толкова повече пенсия.

ЕС препоръчва да изравним годините В много държави от Евросъюза не само възрастта за пенсиониране, но и стажът, който се изисква за това, са по-високи, отколкото у нас. От ЕС препоръчват на всички страни членки да изравнят възрастта за пенсия на мъжете и на жените, за да няма неравенство между половете. Смята се, че работейки по-малко, жените са принудени да се осигуряват по-кратко време и да получават по-ниски пенсии от мъжете.

в-к "Труд"

5 Май, 2010

Първите три дни от болничните ще се плащат 70% от работодателя »

Първите три дни от болничния отпуск ще се заплащат от работодателя в размер на 70% от средното дневно брутно възнаграждение на служителя. Това е окончателното решение, което правителството ще вземе на заседанието си в сряда, след като най-сетне се договори със социалните партньори.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов съобщи, че мярката ще важи до края на тази година. От четвъртия ден на болничния лист и нататък НОИ ще изплаща 80% от възнаграждението.

В момента работодателят плаща 100% за първия ден, а от втория нататък НОИ плаща 80% от дохода.

Пламен Димитров от КНСБ съобщи, че другата седмица вицепремиерът Симеон Дянков ще свика Съвета по административна реформа и с него ще бъде обсъдено какви съкращения в разходите ще бъдат направени в отделните ведомства. От икономии в администрацията трябва да бъдат спестени 900 млн. лева.

Синдикатите съобщиха още, че започват сериозни дебати по пенсионната и здравната реформи. По тяхна информация в пенсионната реформа няма да залегне увеличаване на пенсионната възраст, а повишение на осигурителния доход.

tax.bg

4 Май, 2010

Вноската във фонд ″Общо заболяване и майчинство″ може да се вдигне с 1% »

Осигурителната вноска във фонда за общо заболяване и майчинство може да се увеличи с 1%, ако продължи нарастването на издаваните краткосрочни болнични, което се наблюдава от началото на годината. това предупреди министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по БНР в неделя.

"Ако тази тенденция се запази до края на годината, ние трябва да увеличим осигурителната вноска във фонда с 1 процент. От това няма да спечели нито работодателят, нито работникът. Именно от тази гледна точка ние искаме да спре източването на средства от НОИ и да се предприемат съответните мерки. НОИ ще плаща след третия ден. А първите три дни работодателите и синдикатите да намерят съответния механизъм как да разпределят това", каза министър Младенов.

В момента вноската във фонда, от който се плащат краткосрочните болнични, е 3.5% от осигурителния доход на служителя, които се поделят между него и работодателя в съотношение 40:60.

Все още партньорите от тристранния съвет не са се разбрали помежду си как да стане изплащането на болничните отпуски, така че да се намали практиката на издаване на фалшиви болнични. Предложението е НОИ да започне да плаща обезщетение от четвъртия ден на болничния лист, а първите три дни да бъдат поделени между работника и работодателя.

ДДС няма да се вдига »

"Ние решихме да не вдигаме ДДС, а да направим така, че всички лостове на държавата да бъдат включени и да не взимаме от населението пари. Днес ще входираме в Народното събрание актуализацията на бюджета за тази година", заяви премиерът Бойко Борисов след заседанието на Министерски съвет. В актуализацията има няколко чисто социални мерки и, за съжаление, могат да се нарекат леви, но те са принудителни за нас и не можем да ги направим, обясни премиерът.

Правителството вдига минималния стаж за пенсия »

От 1 юли 2011 г. ще бъде вдигнат осигурителният стаж, необходим за пенсиониране. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на редовното заседание на Министерския съвет, предаде БТА. Реформата е част от подготвените промени, според които се въвеждат нови изисквания за осигурителния стаж, необходим за пенсиониране, за работещите в трета категория труд. Минималният необходим осигурителен стаж за жените става 37 години, а в момента е 34. За мъжете осигурителният стаж ще се промени на 40 години, в момента е 37, каза Тотю Младенов. Запазва се минималната възраст необходима за пенсиониране - за жените 60 години, а за мъжете 63 години. Тези, които са навършили пенсионна възраст, но не им достига трудов стаж до три години, имат право на пенсиониране, но с намален размер на пенсията с 2,4 процента за всяка година недостигащ стаж. Предвижда се и бонус, за тези които продължават да работят при навършена минимална възраст, необходима за пенсиониране и минимално необходим стаж - 2,4 процента на година, допълни Младенов.
3 Май, 2010

Работодателите трябва да уведомяват НАП, ако пращат служителите си в командировка »

От началото на май работодателите трябва да уведомяват предварително НАП ако изпращат в командировка свои служители в държава-членка от ЕС. Това се налага заради промяна в регламентите на Европейската общност в областта на координация на системите за социална сигурност на държавите-членки.

Новото изискване е свързано с коректното издаване на удостоверения от НАП за приложимото законодателство в случаите на командироване. Това удостоверение е необходимо на служителя, за да докаже, че се осигурява в България и не е задължен да плаща осигурителни вноски в съответната държава-членка на ЕС, информират от офиса на НАП в Стара Загора. Документът се представя пред чуждестранния работодател, който изплаща възнаграждението му или пред приходните власти в съответната държава. Според новите регламенти удостоверението ще важи до 24 месеца, а не както беше досега за 12 месеца, с опция за удължаване с нови 12 месеца.

С новите регламенти се предвижда също, че до две години обмяната на информация между институциите в ЕС ще става по електронен път, като вместо хартиени документи ще се разменят е-формуляри. НАП е от първите институции, които участват в тестовата фаза на проекта за въвеждане на електронен обмен.

Новите регламенти предвиждат опростяване и внасяне на яснота на правилата при определяне на приложимото законодателство. Това се прави с цел по-добра защита на правата на гражданите на ЕС.

29 Януари, 2009

НАП не може да отказва възстановяване на ДДС кредит на изрядни фирми »

Националната агенция за приходите не може да отказва приспадане на ДДС на изрядни фирми заради нарушения от страна на техни доставчици.

Това е постановил през Януари Европейския съд в Страсбург по делото на пловдивска фирма, на която през 2001-а е отказано възстановяване на ДДС.

Фирми, които имат висящи производства по ДДС заради отказано възстановяване на това основание, могат да искат българският съд директно да приложи стандарта на Европейския съд.
28 Януари, 2009

България е в челната тройка на Европа по укриване на данъци »

Италия е на първо място в Европа по недеклариране на данъци. Това, предаде ProntoSofia, цитиран от dnevnik.bg. Сайтът се позовава на италианското икономическо издание Affari e Finanza, което цитира изследване на асоциацията на потребителите Contribuenti.it.

Според проучването 48,5% от италианците не декларират доходите си. Рекордът в тази сфера принадлежи на погребалните агенции, където излиза, че двама от всеки трима мъртъвци се погребват сами.

На второ място в данъчната класация за Европа е Румъния с 41,1%, а на трето - България - с 38,3%. Следват ги Естония с 37,2%, Словакия - с 32,4%. Последни в списъка са съответно Великобритания с 12,1%, Белгия с 10,2% и Швеция със 7,7%.

Източник: odit.info
29 Декември, 2008

Обезщетение за бременност и раждане »

Съгласно промените, които влизат в сила от 1 Януари 2009 г., осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. За самоосигуряващите се лица - на база внесените осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата за страната.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. »

Публикуваха Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009г.

Ето и основните промени:

Осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. са 8 на сто за сметка на осигуреното лице и 10 на сто за сметка на осигурителя. За родените след 31.12.1959 г. вноските са съответно 5.8 и 7.2 на сто.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за допълнителното задължително пенсионно осигуряване - 5 на сто и се прилага същото съотношение, както е при фонд "Пенсии" на ДОО.

Запазват се и размерите на осигурителните вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица", съответно 3,5 на сто и 1,0 на сто при съотношение между работодател/осигурено лице 60:40.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 240 лв. на 260 лв., максималният остава 2000 лв.

Запазва се продължителността на отпуска за бременност и раждане от 315 дни (до навършване на 9-месечна възраст на детето). Размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 10-месечна до 2-годишна възраст се увеличава на 240 лв. месечно.

На две стъпки - от 1 април и от 1 юли, ще бъдат увеличени пенсиите през 2009 г.

От 1 април се предвижда преизчисление на пенсиите чрез увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1 на 1.1 на сто. Максималният размер на пенсията от 1 април 2009 г. се повишава от 490 лв. на 700 лв. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2009 г. ще нарасне от 113.49 лв. на 124.84 лв. От 1 юли 2009 г. предвиденото увеличение на пенсиите е 9.7 на сто.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще нарасне от 124.84 лв. на 136.95 лв. Предложенията в частта на пенсиите са свързани с политиката по пенсиите за непрекъснато номинално и реално увеличаване доходите на пенсионерите.

В документа се продължава реформата в пенсионното осигуряване чрез заложеното участие на държавата в приходите на фонд "Пенсии" с трансфер (а не с вноски) равен на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица. С тази мярка ще бъдат защитени в по-голяма степен интересите на осигурените лица и работодателите чрез намаляване частта на тяхното участие във вноската за фонд "Пенсии" и се гарантира в дългосрочен план финансовата устойчивост на пенсионната система и повишаване на доходите на осигурените лица и на пенсионерите.

Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица стават съответно 110 лв. и 220 лв.

Ето и пълния текст на документа:

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г.

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2009 г.

Приложение № 2 към чл. 12 от ЗБДОО за 2009 г.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 3 от ЗБДОО за 2009 г.

Източник: odit.info
23 Декември, 2008

От 01.01.2009 влизат в сила промени в кодовете за вид плащане по републикански данъци »

Съгласно ДДС № 17/10. 12.2008 г. - от 01.01.2009г. влизат в сила промени на кодовете за вид плащане към сметка 7301 на ТД на НАП за данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) както следва:
  1. Считано от 01.01.2009 г. за сметки 7301 на ТД на НАП няма да се прилага код за вид плащане 11 12 14. От тази дата подлежащите на превеждане в полза на централния бюджет дължими към 31.12.2007 г. суми на окончателен годишен (патентен) данък, се внася по съответната сметка 7301 на ТД на НАП - код за вид плащане 11 34 00. Напомняме, че дължимият от 01.01.2008 г. годишен патентен данък съгласно Глава Втора, Раздел VІ на Закона за местните данъци и такси продължава да се внася през 2009 г. по сметка 7311 на съответната община - код 44 14 00.
  2. Считано от 01.01.2009 г. дължимите от еднолични търговци суми на авансовия и годишния данък по чл. 43, ал. 5 и чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ в размер на 15 на сто, се внасят по сметка 7301 на съответното ТД на НАП по новосъздадения за целта код за вид плащане: "код 11 12 15 - годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци". Код 11 12 15 се използва през 2009 г. и за внасянето от едноличните търговци на дължимия в това им качество данък по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. (данъкът в размер на 15 на сто). Данъците по ЗОДФЛ и ЗДДФЛ на еднолични търговци, подлежащи на внасяне/възстановяване за периоди до 31.12.2007 г. се внасят/възстановяват чрез код 11 12 13, а за периоди след 31.12.2007 г. - чрез код 11 12 15.
  3. Считано от 01.01.2009 г. код 11 12 13 към сметки 7301 на ТД на НАП се пренаименова на: "код 11 12 13 - Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др". Този код се използва през 2009 г. както и досега, с изключение на плащанията на данъка по чл. 43, ал. 5 и чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ, за които ще се прилага код 11 12 15 - "годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци".

Източник: nap.bg
22 Декември, 2008

НАП публикува Декларацията за облагане на доходите на физическите лица за 2008 г. »

Формулярите се подават до 30 април 2009 г., като декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен също до края на април 2009 г.

Отстъпка в размер на 5% от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2009 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2009 г. Важно е да се знае, че може да ползват само едната отстъпка.

Както през миналата година ще се подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация.

Пример

Ако едно лице през 2008 г. е получавало доходи от 2 източника - по трудово правоотношение и от хонорари, то трябва да попълни общата част на декларацията, както и приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи от друга стопанска дейност). Така декларацията ще се състои от общата част и две приложения.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в Интернет във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. Очаква се до средата на януари да има възможност чрез сайта на НАП да се попълват декларации чрез автоматично създаване на баркод. Това гарантира на клиентите на НАП вярно и точно попълнена информация в декларация.

В офисите на НАП ще се приемат разпечатани от Интернет образци на декларации, включително ксерокопия.

От тук можете да свалите:

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 2008 г. (обр.2001)
Образецът се подава от местни физически лица, придобили доходи само от източници в България и от чуждестранни физически лица, придобили доходи от източници в България.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 2008 г. (обр.2001а)
Образецът се подава само от местни физически лица, придобили доходи от източници в България и от чужбина

Приложение 1 Доходи от трудови правоотношения

Приложение 2 Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Приложение 3 Доходи от друга стопанска дейност

Приложение 4 Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Приложение 5 Доходи от прехвърляне на права или имущество

Приложение 6 Доходи от други източници по чл. 35 ЗДДФЛ

Приложение 7 Доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък

Приложение 8 Доходи от непреработена животинска и растителна продукция

Приложение 9 За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г.

Таблици 1 и 2

Указания за попълване на таблица 1

Указания за попълване на таблица 2

Източник: odit.info
11 Декември, 2008

По-високи санкции за нарушаване на трудовото законодателство »

Парламентът прие по-високи санкции за нарушаване на трудовото законодателство като одобри на второ четене промени в Кодекса на труда.

Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, ще плаща глоба от 10 хил. до 15 хил. лева, вместо 1500-5000 лева, както досега. Виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, ще бъде наказвано с глоба от 2500 лева до 10 хил., като досегашното наказание е било от 250 лева до 1000 лева.

За повторно нарушение наказанието ще бъде от 20 хил. лева до 30 хил. лева, като досега е било от 3000 лева до 10 хил. лева. Глобата на длъжностно лице ще бъде от 5000 лева до 20 хил. лева.

Повишени са и санкциите, налагани на работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и при неизпълнение на задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, или когато противозаконно пречи на контролен орган. В Кодекса на труда е предвидена и възможност глобата да може да бъде разсрочвана.

Сред основните промени в кодекса е и задължението на работодателя да представи на служителя или работника длъжностна характеристика. Промените предвиждат да не може да се установява ненормиран работен ден за работниците и служителите с намалено работно време.

От 1 януари 2009 г. право на 15-дневен отпуск за раждане на дете ще има бащата, с когото майката има брак или живее в едно домакинство. Отпуск по майчинство ще може да ползва бащата вместо майката от шестия до 12-ия месец след раждането на детето.

Източник: netinfo.bg
2 Декември, 2008

Депутатите одобриха данъчните облекчения за млади семейства с ипотеки »

Млади семейства с ипотечни кредити ще могат да ползват данъчни облекчения, реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Измененията влизат в сила от 1 януари догодина.

Сумата от годишните данъчни основи ще се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 хил. лева по ипотечни кредити на семейства, които имат граждански брак и един от съпрузите е на възраст до 35 години. Ипотекираното жилище трябва да бъде единственото жилище за семейството.

За данъчното облекчение ще се прилагат копия от свидетелството за сключен граждански брак, справка за имотното състояние на кредитоискателите, на договор за ипотечен кредит, погасителен план, заверен от банката кредитозаемател и документи, удостоверяващи направените вноски.

Депутатите отхвърлиха предложението на НДСВ за данъчни облекчения при осъществено право на глас при избори.

Запазват се досегашните данъчни облекчения за дарения към детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии, реши парламентът на второ четене. Проектът, внесен от Министерския съвет, предвиждаше да останат само облекченията за дарения в полза на детски градини, като сумата от годишната данъчна основа на дарителя да се намалява с до пет на сто.

Освободени от облагане ще бъдат и доходите от сделки с акции на публични дружества, извършени на регулирания пазар на ценни книжа във всички държави-членки, както и доходите от лихви и влогове на физически лица и в банки, установени в друга държава членка на ЕС.

Лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност ще дължат авансово данък за доходи от стопанска дейност или от наем, след като облагаемият им доход през годината, намален със задължителните осигурителни вноски, превиши 7920 лева.

Не беше прието предложението на представители на опозицията данъкът върху доходите от стопанска дейност като едноличен търговец да бъде намален от 15 на 10 на сто.

Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове ще се посочват в справката за изплатени суми на физически лица не в годината на изплащане на дохода, а в годината, през която е взето решението за разпределяне на дивидента или за начисляване на ликвидационния дял, реши парламентът.

Източник: Инвестор.бг
25 Юни, 2008

в-к Сега: Софиянци ще доплащат такса смет »

Нов хаос предизвиква данъчната администрация в София, информира в-к "Сега".

На гражданите и фирмите са изпратени грешни съобщения за дължимия данък сгради и такса смет, в които сумите са по-ниски от реалното. Платилите налозите по банков път и с право на отстъпка в момента се водят некоректни данъкоплатци и ще трябва да доплащат.

За грешката се разбра покрай изтичането на крайния срок за плащане с 5% отстъпка на данък сгради - 30 юни. Крайният срок за получаване на 5% отстъпка за такса смет бе 30 април.

В съобщенията, разпратени до гражданите със значително закъснение спрямо минали години, обаче е записано, че крайният срок за отстъпката и на двете плащания е 30 юни. Това довело до грешни сметки и залагане на по-ниски суми за дължимата такса смет.

Немарливостта на общинските чиновници засяга всички данъкоплатци, платили в периода след 30 април. До 30 април проблем няма, защото в този срок са важали и двете отстъпки.

Глупавата грешка превръща в некоректни данъкоплатци всички столичани, превели сумите по банков път. Не е ясно и колко души са били заблудени и са пропуснали възможността да ползват отстъпката за такса смет.

Такса смет се плаща на четири равни вноски. Въз основа на грешните съобщения хората, платили по банков път, са покрили 3 от вноските изцяло и част от 4-тата. Така може да им бъде наложена лихва само върху последната вноска, ако не доплатят до 30 ноември.

Това е втори данъчен гаф на столичната администрация, уточнява "СЕГА". Съдът вече отмени на първа инстанция 25% увеличение на данъка върху автомобилите, след като се оказа, че съветниците са приели незаконосъобразни текстове.

Това доведе до забавяне на наредбата и приемането й след крайния срок. Заради риска да загуби окончателно делото в момента Софийската община събира данък автомобили по старите ставки.

Източник: в-к Сега
1 Юни, 2008

Промени в Закона за търговския регистър »

Излязоха промените в ЗТР, в сила от 30.05.2008г., обн. В ДВ бр. 50 от 30 май 2008г.

Какво се променя?

С новите изменения изрично се упоменава, че търговският регистър е публичен и Агенцията осигурява свободен и безплатен достъп до заявления, сканирани документи и откази.

Когато заявлението се подава от пълномощник, подписа на заявителя трябва да е нотариално заверен и към заявлението се подава писмено пълномощно и декларация от пълномощника, които се прилагат към заявлението. Изрично е упоменато, че при промяна в представителството на търговците, заявлението за вписване на промяната подава новоизбраният орган - управител, изп. директор и т.н..

Актове в търговския регистър могат да подават и адвокатите с изрично пълномощно, съставено съгласно Закона за адвокатурата.

Обявяването на актовете по чл. 6 ал. 3 от Закона за счетоводството вече може да се прави и от съставителите на финансовите отчети по смисъла на ЗСч с нотариално заверено пълномощно.

При отказ за извършване на искано вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление. Новото заявление се разглежда от деня на постъпването му. При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи по първоначалното заявление по което има отказ.

Запазването на име действа вече 6 месеца, а копия на документи, съдържащи се в делото на търговеца и заверени от длъжностните лица, имат силата на официални преписи. При пререгистрацията търговецът се вписва с досегашната си фирма. Това е много правилно решение на законодателя, тъй като възникнаха много проблеми с промяната на фирмата при съвпадение на имената. Една промяна в името влече след себе си промяна в данъчната регистрация, ДДС регистрацията, издаване на нови фактури, има търговци които имат запазена търговска марка. Голяма част от търговците имат и търговски отношения с чужди търговци и изпаднаха в ситуация при която не могат да обяснят на чуждестранните си партньори защо трябва да променят името на фирмата, в резултата на което се нарушава доверието между партньорите относно търговските сделки.

Най важната промяна след последните изменения е, че търговци които са се пререгистрирали от 01 януари до 31 май на съответната година, заявяват и представят за обявяване в регистъра в срок до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1-3 само за предходната година.

Търговците, които са се пререгистрали в периода от 01 юни до 31 декември на съответното година заявяват и представят в регистър в тримесечен срок от датата на пререгистрация актовете по чл. 40, ал. 1-3 само за предходната година.

Ако пререгистрацията се извърши през 2009 г - се представят актовете по чл. 40 за 2007 и 2008г. Ако пререгистрацията се извърши през 2010г. – се представят актовете за 2007, 2008 и 2009 г.

Прави впечатление, че специално в Агенцията в София има нов ред на обслужване, което заслужава адмирации. Работят всички гишета, опашките са изведени пред входа на сградата и се допуска за обслужване по един гражданин, което улеснява както служителите в Агенцията, така и гражданите. Ако се въведе и гише информация ще се доближим още повече до бленуваното европейско ниво на обслужване.

Единственият значим проблем на този етап остават само сроковете - една пререгистрация или регистрация на търговец излиза за около 45 - 50 дни, което затруднява значително бизнеса и е много трудно да се обясни на търговците защо преди тази процедура отнемаше между 5 - 7 дни, а сега близо 2 месеца. Надяваме се и този проблем да се реши в близко бъдеще.

Източник: blog.ykconsult.com
16 Ноември, 2007

Минималната работна заплата през 2008 г. - от 180 на 220 лева »

Минималната работна заплата през 2008 г. да се увеличи от 180 на 220 лева предвижда приетият на първо четене от парламента днес законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2008 г.

Проектът, внесен от Министерския съвет, подкрепиха 136 депутати, 38 бяха против, а осем се въздържаха.

Предлага се обезщетението при безработица да бъде в границите от 90 до 190 лева, като това ще доведе до нарастване на разходите с 4,3 млн. лева догодина спрямо очакваното изпълнение за 2007 г.

Обезщетението за отглеждане на малко дете от 10-месечна до 2-годишна възраст се предвижда да се увеличи от 180 на 190 лева, като ефектът ще е 9,2 млн. лева повече разходи в сравнение с очакваното изпълнение за тази година.

Заложено е съотношението между работодателската и личната вноска да стане 60 към 40%.

Осигурителните вноски по отделните осигурителни рискове се предлага да останат в размерите от 1 октомври 2007 г. и вноската за допълнително задължително осигуряване е запазена на 5%.

Предлага се максималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица да се увеличи от 220 лева на 240 лева, като приходите ще се увеличат с 10,3 млн. лева.

Предвидено е увеличение на максималния осигурителен доход от 1400 на 2000 лева. От него и приходите в бюджета на ДОО нарастват със 71,2 млн. лева.

Източник: netinfo.bg
13 Ноември, 2007

Промени в ЗКПО за 2008 г. »

През 2008 г. данъкът върху дивидента да бъде намален от 7 на 5%, предвиждат промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Запазва се 10-процентната ставка на корпоративния данък. С промените малките предприятия (с приходи до 100 хил. лв.) се освобождават от авансови вноски. Те ще внасят корпоративния си данък еднократно до 31 март на следващата година. Очаква се от облекчението да се възползват около 146 хил. малки предприятия и едноличните търговци. Новоучредените предприятия също няма да внасят авансови вноски.

Законопроектът предвижда мобилните телефони, които са заведени като дълготрайни активи (с цена над 500 лв.) да се амортизират за данъчни цели за две години.

Правителството предлага още от 2008 г. да се промени данъчната основа за облагане на хазартната дейност от тото, лото, лотарии и залагане върху резултати от спортни състеза-ния. Предложението е да се приспадат изплатените печалби, до момента облагането е върху приходите. Определената по този начин данъчна основа ще се доближава до реализирания финансов резултат от организаторите на хазартна дейност, което ще доведе до по-справедливо данъчно облагане, се казва в мотивите на финансовото министерство. Другото предложение е ставката за лотариите, която е 12%, да се изравни със ставката за тото и лото - 10%.

През 2008 г. ще отпадне акцизът за кафе и екстрактите от него. Тази промяна е включена в Закона за акцизите и данъчните складове.

От следващата година:
  • Отново ще се увеличи акцизът на цигарите;
  • Увеличава се и акцизът на горивата;
  • Старите коли, които са били в страната като временен внос в момента на присъединяването ни към Европейския съюз, ще бъдат освободени от ДДС. Условията за това са автомобилите да са регистрирани в рамките на общността, да са с първа регистрация не по-късно от 31 декември 1998 г. и дължимият за тях данък да не е по-голям от 100 лв. Това е една от промените, които се предлагат със законопроекта за данъка върху добавената стойност. Засега експертите не посочват какъв е евентуалният брой автомобили, които биха попаднали в обхвата на тази мярка. Текстът е хармонизационен и България е задължена да го приеме като част от законодателството си, обясниха авторите на проекта.


Източник: Дневник.бг
28 Септември, 2007

Нови размери на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване от 01.10 2007 г. »

Уведомяваме Ви, че във връзка с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на ДОО (ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.), считано от 01.10.2007 г. са променени размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване, както следва:
  • За лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 22%
  • За лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 17%
  • За фонд "Безработица" – 1%
30 Август, 2007

Одобриха 10 на сто плосък данък от 2008 г. »

От съобщение на Министерския съвет стана ясно, че минималната работна заплата през 2008 г. става 220 лв., а доходите на физическите лица ще се облагат с единна ставка от 10 на сто.
През следващата година се запазва 10% ставка на корпоративния данък и 20% на ДДС.
Новини за счетоводство, финанси, данъци и бизнес
НачалоЗа насСчетоводни услугиЦениВъпросиОпитНовиниКонтактиОтчетиКарта на сайта
Copyright © 2006 - 2020. Всички права запазени.
« НазадНапред »