Счетоводство, счетоводно обслужване и счетоводни услугиАбонаментни и еднократни счетоводни услугиАбонаментно, еднократно и допълнително счетоводно обслужванеЦени за счетоводно обслужванеВъпроси за счетоводство, абонаментни и еднократни счетоводни услугиСчетоводни консултации на строителни, медийни и правни предприятияИнформация за счетоводно обслужване и абонаментни счетоводни услуги
Счетоводна разработка на планове, счетоводни и данъчни консултации
тел/факс: 02/ 981 7066
БългарскиБългарски

Абонаментни счетоводни услуги

Данъчно и счетоводно обслужване

 • Разработване на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на стопанската дейност на фирмата;
 • Сортиране, класиране и осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
 • Контрол на съответствията между първичните счетоводни документи с изискванията на данъчното законодателство;
 • Съставяне и осчетоводяване на вторичните счетоводни документи и регистри;
 • Разработване и съблюдаване на счетоводна политика съгласно МСС и СС (Международни счетоводни стандарти, Счетоводните стандарти на малките и средни предприятия);
 • Отчитане на дълготрайните активи и изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Обработка на складови наличности и аналитична отчетност според нуждите на фирмата;
 • Калкулиране на себестойност на стоките и услугите;
 • Проследяване на задължения към доставчици и вземания от клиенти;
 • Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация;
 • Съхранение на информацията на хартиен и магнитен носител;
 • Изготвяне и подаване на декларации пред Национална Агенция за приходите , Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, БНБ (за чуждестранно финансиране), Агенция за защита на личните данни, Инспекция по труда, Агенция за финансово разузнаване;
 • Изготвяне на платежни документи на дължимите данъци по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ;
 • Изготвяне на междинни справки и отчети за нуждите на управлението на фирмите;
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет (Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и приложение);
 • Текущи консултации по АПК, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ.

Данъчно планиране

Данъчното планиране представлява намаляване на данъчната тежест с използването на легални средства. За това е необходим един сериозен екип от професионалисти, които да следят измененията, надеждно да тълкуват разпоредбите, професионално да ги прилагат в разнообразието от бизнес ситуации. Корект Плюс ООД разполага с добре подготвени специалисти в тази област.

 

Трудовоправни и осигурителни отношения

 • Поддържане на личен състав за работещите във фирмата;
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения заповеди за прекратяване на трудовите договори на служителите;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по граждански договори;
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране;
 • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица, осигурители и трудови договори;
 • Изготвяне на платежни документи за осигурителни вноски и дължимите данъци;
 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване;
 • Консултиране и изчисляване на индивидуален коефициент при пенсиониране.

Счетоводни и данъчни консултации

 • Текущи консултации по АПК, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ, КСО;
 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване;
 • Консултиране и изчисляване на индивидуален коефициент при пенсиониране;
 • Консултации и препоръки за намаляване на облагаемата печалба и облагаемия доход на юридическите и физическите лица;
 • Анализ на разходите за организация и управление;
 • Анализ на разходите за заплати;
 • Финансов анализ.

Счетоводни справки за представяне пред трети лица

Клиентите ни могат да получат съдействие по отношение на специфичните счетоводни нужди. Екипът ни изготвя счетоводни справки и други отчети за целите на компаниите при представянето им пред трети лица.

Счетоводна разработка на планове, счетоводни и данъчни консултации
НачалоЗа насСчетоводни услугиЦениВъпросиОпитКонтактиОтчетиКарта на сайта
Copyright © 2006 - 2022. Всички права запазени.
« НазадНапред »